Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Процедура на подбор на проекти

 

BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

 

 

 

Цел:    Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.

 

Срок за подаване на проекти: Предстои да бъде обявявен

 

Кой може да кандидатства:

 

 • Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие;
 • Кандидатите трябва да имат минимум една приключена финансова година (2019г.) и да са извършвали стопанска дейност през нея;
 • Предприятия с всякаква икономическа дейност, с изключение на тези, кандидатстващи за финансиране на земеделски дейности, дейности в сектор рибарство и аквакултури и финансови и застрахователни дейности (Свържете се с нас за анализ на допустимостта);
 • Кандидати, които са регистрирали минимум нетни приходи от продажби, както следва:
 • Микро предприятие ≥ 30 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 200 000 лева
 • Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева
За какво може да се кандидатства:

 

Разходи, свързани със създаването на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19. Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
 1. Осигуряване на колективни средства за защита (термометри, термокамери, пречистватели за въздух и др. подобни);
 2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
 3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
 • Осигуряване на физическа изолация/ безопасна дистанция на работното място (поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. подобни)
 
 • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
 • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под;
 
ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса.
 
 • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез- хардуер/ софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.
Бюджет:   78 233 200 лв.
 
Размер на помощта:
 • 70% интензитет на безвъзмездното финансиране
 • Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.
 • Минимален и максимален размер на помощта:
– Минимален 3 000 лв. , максимален 15 000 лв. за микро предприятия;
– Минимален 10 000 лв., максимален 30 000 лв. за малки предприятия;
– Минимален 25 000 лв., максимален 75 000 лв. за средни преприятия.
 
Срок за изпълнение на проектите: 6 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за БФП.
 
В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги,
 
 

ПОПИТАЙТЕ КОНСУЛТАНТ:

 

Тел: 088 500 5839

 

E-mail: eufunds@proekt.eu