Безвъзмездна финансова помощ за микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Процедурата стартира на 11.05.2020 г. и има за цел осигуряването на оперативен капитал под формата на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за български фирми с персонал до 50 служители за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Средствата могат да бъдат използвани за покриване на текущи разходи и обоортни нужди.

Допустими са всички фирми с изключение на тези, чиято основна дейност е свързана с първичната преработка на земеделски продукти. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Краен срок за подаване на проекти: 11.06.2020 г. 16:30 ч.

Кой може да кандидатства:

1)  Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;

2)  Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност;

3)  Фирми, които са регистрирали спад от поне 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.;

4)  Фирми със всякаква дейност, с изключение на тези в сектора на селското стопанство.

За какво може да се кандидатства:

Всички разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 (Например: за наем, суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за заплати и осигуровки, с изключение на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40), други разходи за оборотни средства.

Бюджет: 173 000 000 лева

Размер на помощта:

  • 100% безвъзмездно финансиране
  • Минимален размер на БФП- 3 000 лв.
  • Максимален размер на БФП- 10 000 лв.

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от оборота за 2019 година на фирмата- кандидат.

Срок за изпълнение на проектите: 3 месеца

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги, не се колебайте да се свържете с нас на 088 500 5839 или eufunds@proekt.eu