Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП

Цел: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ стартира прием на документи по нова ваучерна схема за подобряване използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в малките и средни предприятия(МСП). Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП,  да се улесни достъпа до  цифров ноу- хау и технологии с което да се  допринесе за развитието на бизнеса им.

Срок за подаване на проекти: Старт края на м. февруари 2020г.  /индикативен/

Бюджет: 9 775 672.98 лв.


Кой може да кандидатства:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите (Допустими са микро, малки и средни предприятия);
 • Да не са предприятие (и на ниво група) в затруднено положение;
 • Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори:

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“;
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“;
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;

 

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“;
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
 • J61 „Далекосъобщения“;
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • J63 „Информационни услуги“;
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“;
 • С11 „Производство на напитки“;
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
 • С14 „Производство на облекло“;
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
 • С24 „Производство на основни метали“;
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;
 • С31 „Производство на мебели“;
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“;
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Допустимите разходи са в съответствие с дейностите и са само за услуги, без доставка на хардуер. Кандидат за получаване на ваучер по настоящата ваучерна схема може да бъде само отделното предприятие. Не се допускат за финансиране съвместни проекти, в които участват и партньори.

 

За какво може да се кандидатства:

Предлаганите ваучери във ваучерната схема ще бъдат разделени на следните 2 типа ваучери, според фиксираната им номинална стойност:

 • Ваучери – тип 1 с номинална стойност 6 000 лв. с ДДС: ваучери за web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения:“
 • Решения и платформи за електронна търговия, базирани на ИКТ бизнес решения;
 • Фирмени/корпоративни web-сайтове с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства;
 • Фирмени/корпоративни web-сайтове за електронна търговия с адаптивен дизайн, достъпен както от компютри, така и от мобилни устройства, в т.ч. web-дизайн;
 • Опростени мобилни/таблет приложения за електронна търговия и/или ИКТ бизнес решения;
 • Разходи за хостинг за гореизброените услуги.
 • Ваучери – тип 2 с номинална стойност 24 000 лв. с ДДС: ваучери за ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност:

 

2.1. ИКТ услуги за дигитален маркетинг

 • Услуги, базирани на VR технологии, отразяващи дейността на фирмата и качване в Интернет пространството, вкл. добавена реалност (ако е приложимо);
 • Софтуерни разработки и внедряване на VR технологии в производствения сектор;
 • Издаване на уникални идентификационни номера за продукти на компанията с признаване в цял свят (номерата да се признават от всички търговски партньори и вериги, и да осигуряват безпроблемно листване на стоки и търговия с тях в търговски обекти и електронни платформи);
 • Осигуряване на достъп до електронна платформа за въвеждане на продуктова информация, която в последствие се синхронизира с електронна платформа за продуктова информация. В случай на фиксиран срок за ползване и/или абонамент, конкретно спрямо тази ИКТ услуга, то те не трябва да са по-дълги от крайния срок за изпълнение на проектното предложение, чрез което предприятието-кандидат кандидатства във ваучерната схема. След този срок, разходите за фиксирания срок за ползване и/или абонамент няма да бъдат покрити от ваучера.

 

2.2. ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси (не са допустими услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service)

 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси;
 • Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси;
 • Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси.

 

2.3. ИКТ услуги за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите

 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на продукти чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на услуги чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии;
 • Осигуряване на кибер и информационна сигурност на процеси чрез прилагане на blockchain технология и доставяни ledger-технологии, в т.ч. процеси, свързани с доставката на суровини и/или производствени процеси и/или логистични процеси по дистрибутирането на стоката/услугата.

Допълнителна информация:

Като задължителен елемент (дейност) към всички ИКТ услуги, включени и в двата типа ваучери се възприемат: консултантски услуги за формиране на умения за работа и прилагане на съвременни ИКТ (т.е. обучение на служителите за работа с внедряваните ИКТ услуги).

Задължителен краен резултат от изпълнението на всички ИКТ услуги е получаването на:

– лиценз или друг документ удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване за ИКТ система/модул;

– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;

– технически паспорт или друг еквивалентен документ.


Максимален срок за изпълнение на проектите
: 9 месеца

В случай че в срока на изпълнение на проекта на МСП (не повече от 9 месеца от датата на издаване на ваучера), не бъде получен съответния документ, удостоверяващ предоставянето от доставчика и получаването от МСП на включените във ваучера ИКТ услуги, извършените разходи във връзка с изпълнението на заложените в проекта дейности за ИКТ услуги, няма да бъдат признати, като ИАНМСП няма да извърши плащане към доставчика на услугата.

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги, не се колебайте да се свържете с нас на 088 500 5839 или info@proekt.eu