Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

Процедура на подбор на проекти 

BG16RFOP002-6.002

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

Цел:    Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

Срок за подаване на проекти: 3.05. 2022 г. – 23.05.2022 г.

 

Кой може да кандидатства:

 

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

 

 • Кандидати, които имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години;

 

 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие;

 

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008);

 

 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, както следва:

 

 • Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева;

 

За какво може да се кандидатства:

 

Дейности, насочени към подобряването на енергийната ефективност в предприятието:

 

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване- приложен.

 

 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

 

Ред за оценяване на проектните предложения:

 

 • За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

 

 

Бюджет:   136 226 120 лв. (69 651 309,16 евро)

 

Размер на помощта:

 

 • 50% интензитет на безвъзмездното финансиране;
 • Минимален размер на БФП за индивидуален проект: 25 000 лв.
 • Максимален размер на БФП за индивидуален проект: 150 000 лв.

 

Срок за изпълнение на проектите: 10 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за БФП.

 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги,

 

Попитайте консултант на:

тел: 088 500 5839

e-mail: info@proekt.eu