Цел: Подобряване на производствения капацитет в МСП с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност и засилване на експортния им потенциал.

Краен срок за подаване на проекти: 16:30 часа на 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лв.

Кой може да кандидатства:

1) Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

3) Кандидатът трябва да има минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата /17.12.2018г./.

4) Кандидатът трябва да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лева
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева

5) Да развиват своята основна икономическа дейност в една от следните групи сектори на икономическа дейност:

 

  • Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

  • Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 

  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

За какво може да се кандидатства:

 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване (ДМА), необходими за изпълнението на проекта, които водят до подобряване на производствения капацитет.

2) Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване) (ДНА), необходими за изпълнението на проекта, които водят до подобряване на производствения капацитет – до 200 000 лв.

 

Недопустими разходи:

 

  • Разходи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
  • Разходи, свързани с разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса като ERP системи, CRM системи, (MOM/ MES системи), Business Intelligence или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията;

Финансирането е разпределено по технологична интензивност на секторите на икономическа дейност, както следва:

Общ бюджет лева Микро предприятия Малки предприятия Средни предприятия
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства 73 343 625 лева 11 580 958.39 лева 38 600 749.84 лева 23 161 916.77 лева
Интензивни на знание услуги 14 668 725 лева 6 845 893.96 лева 5 541 844.30 лева 2 280 986.74 лева
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства 58 674 900 лева 11 441 605.50 лева 28 457 326.50 лева 18 775 968 лева

 

Режим, максимален интензитет и размер на помощта:

 

  • Режим: регионална инвестиционна помощ
Категории предприятия Извън ЮЗР(NUTS II) В ЮЗР(NUTS II) Минимален размер на БФП Максимален размер на БФП
Микро 70% 45% 100 000 лева 500 000 лева
Малки 70% 45% 100 000 лева 750 000 лева
Средни 60% 35% 100 000 лева 1 000 000 лева

 

  • Режим: “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
Микро, малки и среднипредприятия 70% 100 000 лева 391 000 лева

 

Максимален срок за изпълнение на проектите: 12 месеца

Посъветвайте се за допустимост и шансове за успех по процедурата безплатно на 088 500 5839 или info@proekt.eu

2822 предприятия са заявили финансиране по Фаза 1 на Инструмента за МСП