Новини

  • Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

    Процедура на подбор на проекти   BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“       Цел:    Предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.   […]

    Continue reading
1 2 3 4 12