Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Цел:

Осигуряване на оперативен капитал чрез безвъзмездни средства за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата

Срок за подаване на проекти: 24.08.2020г. , 16:30 ч.

Кой може да кандидатства:

 • Юридически лица или еднолични търговци регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които отговарят на изискванията за средно предприятие (с персонал от 50 до 250 души);
 • Кандидатите трябва да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.);
 • Кандидатите следва да са реализирали оборот за 2019 г. в размер на минимум 1 000 000 лв.;
 • Кандидати, които са регистрирали спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци: февруари, март, април, май или юни 2020 г. спрямо оборота за същия месец от 2019 г. Кандидатът следва сам да избере един от тези месеци и да го посочи в придружаващите проектното предложение декларации;
 • Предприятия с всякаква икономическа дейност, с изключение на тези, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти, дейности в сектор рибарство и аквакултури и дейности във финансовия сектор (Свържете се с нас за анализ на допустимостта);
 • Предприятия, които не са в затруднено положение (и на ниво група) към 31.12.2019г.

За какво може да се кандидатства:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
 • Разходи за наем и външни услуги (вкл. режийни разходи, граждански договори и т.н.);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя)

Бюджет:   200 000 000 лв.

Размер на помощта:

 • 100% интензитет на безвъзмездното финансиране
 • Максимален размер на БФП за индивидуален проект- 150 000 лв.

 Срок за изпълнение на проектите: 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за БФП.

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги, не се колебайте да се свържете с нас на 088 500 5839 или eufunds@proekt.eu