Предстоящи европейски програми през 2022 г. за финансиране на бизнеса с безвъзмездна финансова помощ

ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ:

 

 

Цел:    Предоставяне на целева подкрепа под формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика.

Програмата се състои от три фонда:

Фонд 1 – Растеж и иновации

Фонд 2 – Зелен преход и кръгова икономика

Фонд 3 – Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация.

 

ВАЖНО: по нито един от фондовете на програмата няма да се подкрепят:

– инсталации, включени в регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове;

– инвестиции, свързани с използването на изкопаеми горива, в т.ч. рафиниране, преработка и пречистване на нефт и природен газ;

– инсталации за механично биологично третиране;

– съоръжения за депониране на отпадъци;

– инсинератори за третиране на отпадъци.

 

За въпроси и допълнителна информация:

свържете се с мениджър проекти Европейски програми: info@proekt.eu , тел: 088 500 5839

 

 

 

ФОНД 1 „РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ“

НАПРАВЛЕНИЕ 1 РАСТЕЖ

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МСП“

 

Цел: Основната цел на подкрепата по тази мярка е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и малки предприятия със средна пазарна капитализация.

(Малки предприятия със средна пазарна капитализация са компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители)

За какво може да се кандидатства:

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство, в т.ч.:

 • закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • разходи за придобиване на НМДА (закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив:ю

 

Бюджет:   260 000 000 лв.

 

 Размер на помощта:

 • 50% очакван интензитет на безвъзмездното финансиране;
 • Микро предприятия- максимум 200 000 лв.;
 • Малки предприятия- максимум 300 000 лв.
 • Средни и малки със средна пазарна капитализация- 391 166 лв.;

 

Очакван старт на приема: 2-ро тримесечие на 2022 г.

 

 

 

 

ФОНД 1 „РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ“

НАПРАВЛЕНИЕ 1 РАСТЕЖ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„Грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП“

 

 

Цел: Мярката е насочена към предприятия от всички сектори и цели по бърз и ефективен начин да се подпомогне достъпа им до информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати:

Микро, малки и средни предприятия.

За какво може да се кандидатства:

 • Физически капитал (закупуване на компютри, хардуер);
 • Труд (разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни);
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА – софтуер за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.)

 

Бюджет:   30 600 000 лв.

 

Размер на помощта:

 • 100% интензитет на безвъзмездното финансиране;
 • Максимален размер на БФП по един проект: до 30 000 лв.

 

Очакван старт на приема: 2-ро тримесечие на 2022 г.

 

 

 

 

ФОНД 2 –  ЗЕЛЕН ПРЕХОД И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

НАПРАВЛЕНИЕ 1

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ“

 

Цел: Възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравномерен режим на работа..

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и малки предприятия със средна пазарна капитализация от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А “Селско, горско и рибно стопанство”.

(Малки предприятия със средна пазарна капитализация са компании, които по финансови показатели са МСП, но средно списъчният брой на персонала им е до 499 служители)

За какво може да се кандидатства:

 

Системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия, в т.ч.:

 • СМР;
 • Закупуване на машини и съоръжения;
 • Разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;
 • Разходи за придобиване на НМДА- патенти, софтуер и др.

(Предвижда се капацитетът на инсталираната мощност на индивидуален проект да не надвишава 1 MW.)

 

Бюджет:   200 000 000 лв.

 

Размер на помощта:

 • 50% очакван интензитет на безвъзмездното финансиране;

 

Очакван старт на приема: 3-то тримесечие на 2022 г.

 

 

 

 

ФОНД 2 –  ЗЕЛЕН ПРЕХОД И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

НАПРАВЛЕНИЕ 2: ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

„ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

 

Цел: Подпомагане на предприятията за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа..

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С „Преработваща промишленост“.

(Не е допустимо финансиране на производители на биоресурси като етерични масленодайни растения, дървесина и т.н.)

За какво може да се кандидатства:

 

 • технология за преработка на отпадъци в предприятията, образувани от собствената дейност, включително текстил, полимерни и каучукови отпадъци, електроуреди и др;
 • ограничаване и намаляване на пластмасовите опаковки и пластмасовите изделия за еднократна употреба;
 • внедряване на технологии за осигуряване на съответствие на пластмасовите изделия с европейските изисквания за пластмасите за еднократна употреба;
 • внедряване на многократни и алтернативни продукти и материали, вкл. биоразградими/рециклируеми/зелени опаковки;
 • намаляване на използваните суровини и материали, използване на алтернативни такива, както и на естествени и възобновяеми биоресурси вместо синтетични суровини в производството с цел намаляване на отпадъчния отпечатък върху природните ресурси и преход към биоикономика, в това число дейности по преработка на етерични масла и масла от растения в лекарства, хранителни добавки и др.;
 • заместване на материали на фосилна основа с такива на биологична основа, рециклируеми и морски биоразградими материали;
 • методи за биорегенерация в съответните вериги за създаване на стойност;
 • дейности, свързани с подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост, в това число екологични стандарти спрямо входящи материални потоци, схеми за намаляване на химичните консерванти в храните, премахване на опасни вещества, удължаване на живота на продуктите;
 • подобрения в информираността на крайния потребител за веригата на производство, в това число етикетиране с ключови характеристики – CO2, вложен в производството, използвана вода, наличие на биобазирани продукти и др.

 

Допустими разходи:

 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им;
 • Разходи за придобиване на НМДА – специализиран софтуер и компютърни приложения.

 

Бюджет:   180 000 000 лв.

 • Големи предприятия- 20% (36 000 000 лв.)

 

Размер на помощта:

 • 50% за МСП и до 30% за големи предприятия;
 • Микро предприятия- максимум 350 000 лв.;
 • Малки предприятия- максимум 550 000 лв.
 • Средни предприятия- максимум 750 000 лв.;
 • Големи предприятия- максимум 1 000 000 лв.

 

Очакван старт на приема: 4-то тримесечие на 2022 г.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“

 

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

КОМПОНЕНТ 2 – СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

 

Цел: Финансиране на мерки за устойчиво енергийно ефективно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и големи предприятия.

(В обхвата на Компонент 2 не попадат сгради в сферата на селското стопанство. Не са допустими за финансиране инсталации, които попадат в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с емисии (EU ETS). В обхвата на Компонент 2 не са допустими интервенции в обекти за производство на енергия.)

За какво може да се кандидатства:

 • Извършване на обследване за ЕЕ;
 • Изготвяне на концепция за устойчивост;
 • Проектиране;
 • Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
 • Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
 • Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
 • Използване на ВЕИ в сградите;
 • Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
 • Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки: Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

 

Бюджет:   235 200 000 лв.

 

Финансиране: 50% БФП на основата на финансов анализ и енергийно обследване и Финансови инструменти или договори с гарантиран резултат- ЕСКО услуги.

Очакван старт на приема: 3-то тримесечие на 2022 г.