Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия в България ”

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малките и средни предприятия в България ”

 

Цел:    Програмата финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, процеси и решения. Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Не е задължително да има партньори по проектите, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

 

Краен срок за подаване на проекти: 4.06.2020 г. 13:00 ч.

Кой може да кандидатства:

 

 • Малки, средни и големи предприятия регистрирани като юридически лица в България;

 

 • Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

 

 • Основните дейности на кандидата трябва да са тясно свързани с дейностите, за които кандидатства.

 

 

Допустими дейности:

 

 • Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 • Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 • Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”

 

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 • Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 • Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 • Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

 

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

 

Очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 • Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 • Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 • Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 • Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 • Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 • Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

 

Проект с донорско партньорство:

 

За целите на програмата се определя като сътрудничество между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от Норвегия, които реализират проект, в който всички юридически лица са независими едно от друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението на проекта. Тези проекти ще получат допълнителни точки при оценката на предложенията. За да се получат допълнително точки по проекта, норвежкият партньор трябва да вземе активно участие в проекта и да има ефективен принос за неговото изпълнение, както и да сподели с водещата фирма икономическите и социалните цели, които ще бъдат изпълнени по проекта. Само доставка на услуги не се счита за партньорство.

 

Партньорски проект:

 

За целите на програмата се определя като сътрудничество между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от България, които реализират проект, в който всички юридически лица са независими едно от друго и извършват съответните съществени задачи по изпълнението на проекта. Партньорът трябва да вземе активно участие в проекта и да има ефективен принос за неговото изпълнение, както и да сподели с водещата фирма икономическите и социалните цели, които ще бъдат изпълнени по проекта. Само доставка на услуги не се счита за партньорство.

 

Допустими партньори:

 

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България. Основната дейност на партньора трябва да бъде тясно свързана с дейностите, по които ще има принос в проекта;

 

Допустими преки разходи:

 

 • Разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване;
 • Разходите за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентирани разходи, включени във възнаграждението за водещата фирма и партньора;
 • Пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта;
 • Разходите за консумативи и материали, при условие, че те могат да бъдат идентифицирани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;
 • Разходите за покупка на недвижимо имущество, т.е. сгради, които са построени или са в процес на застрояване, и съответните права върху земята, върху която са построени, както и земите, които не са застроени, могат да бъдат допустими при следните условия, без да се засяга прилагането на по-строги национални правила:
 • трябва да има пряка връзка между покупката и целите на проекта;
 • покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • преди закупуването трябва да се вземе удостоверение от независим квалифициран оценител или от надлежно оправомощен официален субект, в уверение на това, че покупната цена не превишава пазарната стойност и че е освободена от всички задължения по отношение на ипотеки и други пасиви

 

 

Бюджет:   10,061,000 евро

 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за конкретен проект:

 

 • Режим: регионална инвестиционна помощ
Категории предприятия Извън ЮЗР(NUTS II) В ЮЗР(NUTS II) Минимален размер на БФП Максимален размер на БФП
Микро и малки 70% 45% 200 000 евро 1 000 000 евро
Средни 60% 35% 200 000 евро 1 000 000 евро
Големи 50% 25% 200 000 евро 1 000 000 евро

 

 • Режим: “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 (по изключение)
Микро, малки, средни и големи предприятия 85% 200 000 евро

 

 

Крайна дата на допустимост на разходите (завършване на проекта): 30.04.2023г.

 

 

 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги, не се колебайте да се свържете с нас на 088 500 5839 или eufunds@proekt.eu