Списък с одобрените проекти от I-ви краен срок от схема "Насърчаване на предприемачеството"

УО на ОПИК публикува списъци с оценката на проектите по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“.

Одобрените за финансиране проекти са 194 от общо 815 подадени, за чието изпълнение е предвидено УО на ОПИК да предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 36 776 308,78 лева.

Същевременно приключи оценката за административно съответствие на проектите от втори краен срок за кандидатстване, за който се очаква окончателната оценка да бъде публикувана до края на месец май.