BG16RFOP002-1.022 "Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия"

 

Цел:    Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност, като изпълнението на проектите следва да води до внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.

 

Краен срок за подаване на проекти:30.04.2020 г. 16:30 ч.

 

Кой може да кандидатства:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите (Допустими са микро, малки, средни и големи предприятия);
 • Кандидатът трябва да има минимум три приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.);
 • Изпълнението на проекта води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

Информатика и ИК технологии:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи (актуализирана, 18.12.2018 г.);
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа (актуализирана, 18.12.2018 г.) и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и “native” приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • Роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч.вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипирорвка (актуализирана, 18.12.2018 г.)
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • Синя икономика – технологии за развитие (актуализирана, 18.12.2018 г.);
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства);

Индустрия за здравословен живот и био-технологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • Приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси (актуализирана, 18.12.2018 г.);
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена/био-базирана икономика (според обхвата на дефиницията на „Иновации за устойчив растеж: Биоикономика за Европа”). Биобазирани продукти са „продукти, които са изцяло или частично, получени от материали от биологичен произход, с изключение на материали, вградени в геоложки формации и/или фосилизирани”.

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да са насочени към внедряване на иновация, която е собствена разработка или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

За целите на настоящата процедура „продуктова иновация“ е нова или подобрена стока или услуга, която значително се различава от предишните стоки или услуги на предприятието.

Иновация в бизнес процесите е нов или подобрен бизнес процес или една или повече от една функции, които значително се различават от предишните бизнес процеси на предприятието и при това повишават конкурентоспособността  на фирмата.

 

За какво може да се кандидатства:

1. Разходи по елемент А „Инвестиции“

 • Придобиване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за внедряване в производството на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицнезии за софтуер необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес- до 200 000 лв. Срокът на лицензите за ползване трябва да е по-дълъг от 12 месеца.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост (патенти, лицензи, „ноу хау“и др.) върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.

2. Разходи по елемент Б „Услуги“ /до 25% от общо допустимите р-ди по проекта/

 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания, като например: консултантски услуги във връзка с осъществяване на трансфер на знания, подпомагане на внедряването в производство на права по интелектуална собственост, обучения във връзка с осъществяване на трансфер на знания и др.
 • Разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи- до 20 000 лв.,например: разходи за такси за услуги, извършвани от Патентно ведомство (с изкл. на такси за подаване на заявка за патент/полезен модел/промишлен дизайн); разходи за външни услуги (договори за възлагане, граждански договори), свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновации, вкл. проучвания, извършени от правоспособен представител по индустриална/интелектуална собственост; превод и други дейности, извършени с цел придобиване на права в други страни; разходи за подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; разходи за услуги, свързани с получаване на защитен документ; разходи за услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.;

Горепосочените дейности са допустими, в случай че са свързани с права по интелектуална собственост за иновации, които се внедряват по  проекта.

 • Разходи за осигуряване на бази данни с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до бази данни, разходи за абонамент за достъп до бази данни и др.
 • Разходи за осигуряване на библиотеки с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за такси за достъп до библиотеки, разходи за абонамент за достъп до библиотеки и др.
 • Разходи за пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: външни услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация). Максималният размер на разходите за осигуряване на пазарни проучвания с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги не може да надвишава 15 000 лв.
 • Разходи за осигуряване на лаборатории с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.
 • Разходи за осигуряване на етикети за качество с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: такси и разходи за външни услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация и др.
 • Разходи за изпитване и сертифициране с цел разработване на по-ефективни продукти, процеси или услуги, като например: разходи за външни услуги за изпитване и сертификация на съответната иновация, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

 

Бюджет:   117 349 800 лева

 

Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект:

 

 • Режим: регионална инвестиционна помощ
Категории предприятия Извън ЮЗР(NUTS II) В ЮЗР(NUTS II) Минимален размер на БФП Максимален размер на БФП
Микро и малки 70% 45% 100 000 лева 500 000 лева
Средни 60% 35% 100 000 лева 750 000 лева
Големи 50% 25% 100 000 лева 1 000 000 лева

 

 • Режим: “de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013
Микро, малки, средни и големи предприятия 70% 100 000 лева 391 000 лева

 

Максимален срок за изпълнение на проектите: 18 месеца

 

В случай че имате въпроси или нужда от повече информация за условията на процедурата и предлаганите от нас услуги, не се колебайте да се свържете с нас на 088 500 5839 или eufunds@proekt.eu