Услуги

 • Проучвания за финансиране и осъществимост

  Получаването на финансиране от Структурните фондове и рамковите програми на ЕС е свързано с редица изисквания и предпоставки. Чрез персонализирана консултация и осъществяване на изчерпателно проучване за осъществимост ще можем да определим степента на съответствие на Вашите проектни идеи с настоящите програми и регламенти за безвъзмездна помощ в България и ЕС. Въз основа на проучването се изготвя персонализиран доклад, който представлява стратегическа пътна карта за Вашата организация към безвъзмездните финансови средства на ЕС.

  Този доклад анализира и поставя в контекст на конкретни възможности за финансиране следната информация от Ваша страна:

  •Текущи проекти, дейности и планове за бъдещето;
  •Настоящи годишни отчети и стратегическа посока на управлението;
  •Съществуващ опит с ЕС финансиране;
  •Партньорска мрежа и сътрудници;
  •Финансова жизнеспособност;
  •Иновационен потенциал (технологии, услуги, концепции и др.);
  •Връзката между Вашият проект с националната и ЕС политики в сектора;
  •Трансферуемостта на проекта и добавената стойност и др.

  В резултат на този анализ ще бъде представено стратегическо ръководство за ЕС финансиране в краткосрочен и средносрочен план за Вашата организация, включващо следните подробности:

  •Кои съществуващи проекти или идеи отговарят на условията за финансиране от ЕС;
  •Подходящи процедури за кандидатстване и потенциален размер на безвъзмездните средства;
  •Какво партньорство и какъв размер на съфинансиране може да се очаква;
  •Отзиви от Европейската комисия на етап предварителна оценка;
  •Прогнозен график, работен план на дейностите и очаквани разходи.

  Разработване на проекти

  Консултиране на производствени предприятия, земеделски производители, публични администрации и др. по изготвянето на инвестиционни проекти за БФП в един изключително конкурентен, административен и динамичен процес. Нашия експертен екип е специализиран в конкретни процедури и предлага комплексна услуга, включваща всички етапи, съпътстващи процеса на кандидатстване:

  1.Oформяне на структурирана инвестиционна идея и детайлно определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на клиента и изискванията на програмата;

  2.Разработване на проектното предложение съгласно Условията за кандидатстване- Апликационен формуляр, Бизнес план, Бюджет, Предпроектни проучвания и други в зависимост от конкретната финансираща програма;

  3.Консултации и преглед на съответствието при попълването на приложимите декларации, съпътстващите справки и документи;

  4.Съдействие в случай на постъпило Искане за допълнителни документи и разяснения от страна на Оценителната комисия в процеса на оценка;

  5.Осъществяване на информационен обмен с експертите от съответните институции.

  Управление на проекти

  Успешното класиране на проекта и сключването на Административен договор за БФП е само първата стъпка необходима за успешната му реализация. С цел гарантиране съответствието на договорените и изпълнявани дейности и правилното разходване на средствата, отпуснати от Европейския съюз предлагаме цялостно управление на проект и договор за БФП с персонализирани съвети и оперативна поддръжка. По време на изпълнението на проекта нашия екип контролира всички срокове и дейности за съответствие и предлага коригиращи мерки и линии на оптимизация.

  Процесът обхваща всички етапи от договарянето до финалното плащане и включва:

  •Консултации и преглед на необходимите документи за сключването на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с координиращия финансовата схема орган;

  •Разработване на инструменти за управление, отчитащи вътрешните ограничения и приложимите национални и европейски регламенти;

  •Управление на тръжната документация и процедурите за избор на доставчици в съответствие с изискванията на националното и европейското законодателство;

  •Корекции на договора за БФП /при необходимост/;

  •Подготовка на изискуемите документи за авансово, междинно и окончателно плащане;

  •Изготвяне на Междинен и Финален финансов и технически отчет;

  •Цялостно управление на проекта и договора за БФП в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

  Краудсорсинг услуги

  В ерата на изключителна онлайн свързаност, краудсорсингът е начин за осигуряване на услуги, идеи или съдържание чрез привличане на принос от широка мрежа от хора под формата на открита покана или конкурс. Основната цел често е свързана с ускоряване на иновациите, решаване на специфични проблеми или повишаване на ефективността.
  Консултациите обхващат новите бизнес модели и ключови двигатели, които стоят в основата на социално-икономическите сили, произлизащи от краудсорсинга. Разполагаме с емпирично доказан инструментариум за нуждите на организации от частния и публичен сектор, чийто фокус са ключовите потребителски тенденции в различните сектори и държави.

  Предлаганите краудсорсинг услуги са насочени към следните области:

  Обществени политики

  •Обучения за изграждането на политически капацитет с цел рекрутиране на обществено мнение чрез краудсорсинг платформи;

  •Препоръки за прилагане на краудсорсинг от публичния сектор, с цел развиването на ключови послания и стимулиране на обществено участие около тях;

  •Очертаване на ключови правни и регулаторни въпроси, които биха могли или да насърчат, или да възпрепятстват краудсорсинг практиките;

  •Стартиране на програми на местно ниво, които да улеснят прехвърляемостта и мащабируемостта на най-добрите практики в прилагнето на краудсорсинг от държавите-членки на ЕС;

  •Консултации относно възможности за открити покани и конкурси, които институциите могат да обявят чрез отделите за обществени поръчки.

  Пазарно развитие

  •Проучвания и анализи на данни за определяне размера на пазара, ключовите тенденции, възможностите за растеж и ограниченията сред различните сектори и държави от ЕС;

  •Разработване и представяне за финансиране от ЕС на пилотни проекти за краусдорсинг практики;

  •Планиране и изпълнение на интерактивни семинари с фокус върху ключовите пазарни тенденции за продукти и услуги, които могат да бъдат оптимизирани чрез тълпата;

  •Тестване на прототипни подходи и консултиране за пазарната конкуренция, предизвикателствата и жизнеспособността на краудсорсинг модели.

  Системна иновация

  •Оформяне съдържанието и ключовите послания на организациите в областта на краудсорсинга;

  •Проектиране на подходящи онлайн платформи и офлайн сътрудничества, за проучване потенциала за краудсорсинг;

  •Картографиране на примери за най-добри практики, идентифициране на референтни стойности и сравняване на данни в областта на краудсорсинга;

  •Консултиране на организациите за потенциални партньорства, необходими за успешен краудсорсинг.

  Бизнес планиране

  Независимо дали става въпрос за стартиращ бизнес или развитие на съществуващ такъв, бизнес планът е задължително условие за прилагане на цялостната стратегия, постигането на устойчиви резултати и повишаване на конкурентноспособността. Успешната стратегия изисква добро познаване на потенциалните заплахи пред бизнеса, на силните и слабите му страни, ясна и конкретна визия и цели в дългосрочен план. Процесът очертава стъпките към реализирането на поставените стратегически цели, дефинира Вашите бизнес приоритети и търси оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие. Протича в следните стъпки:

  1.Набелязване на основните аспекти на съвместната работа, конкретизиране на срокове и условия;

  2.Изследване на представената информация (финансова, продуктова, маркетингова и т.н.). Посещение на място с цел събиране на информация за оперативната дейност;

  3.Анализ на събраната информация и изготвяне на доклад- анализ за направените констатации във всяка от анализираните области. Включва идеи и предложения за цялостно оптимизиране и развитие на бизнеса Ви;

  4.Запознаване с доклада и дискутиране на констатациите в него. Генериране на идеи и обсъждане на приложимостта им;

  5.Представяне на бизнес план за реализиране на набелязаните стратегическите цели. Продължаващи консултации по време на изпълнението на плана, съвместен анализ на постигнатите резултати и адаприране на последващи стъпки при необходимост.

  Редуциране на разходите

  Програмата за намаляване на разходите помага на Вашата организация да реализира максимални ползи и ефективно използване на ресурсите, чрез премахване на ненужните дейности или повтарящите се задачи и усъвършенстване организацията на изпълнение.

  Процесът на оптимизиране на разходите включва идентифицирането и премахването на неоправданите разходи от бизнес процесите във фирмата, без това да има отрицателно въздействие върху качеството на продуктите, като успоредно с това запазва устойчивия растеж във фокус.

  Независимо дали се отнасят за структури на разходи, договори или процеси (оперативни модели), този тип проекти осигуряват преки финансови резултати, като едновременно с това подобряват цялостното изпълнение и потребителските услуги.

  Стратегически програми и планове

  •Общински планове за развитие;

  •Областни стратегии за развитие;

  •Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие;

  •Програми за управление на околната среда;

  •Програми за управление на отпадъците;

  •Програми за енергийна ефективност;

  •Програми за ВЕИ;

  •Стратегии за устойчиво развитие на туризма;

  •Стратегии за развитие на културата;

  •Общински стратегии за развитие на социални услуги;

  •Общински стратегии за подобряване на бизнес средата с цел привличане на инвестиции;

  •Организиране и провеждане на публични обсъждания по съгласуване на горепосочените документи.

  Маркетингови стратегии

  Комплексните услуги по разработката и внедряването на маркетингови стратегии включват следните етапи:

  •Идентифициране на силните и слабите страни на компанията;

  •Анализ на външната среда (нейното икономическо и социално въздействие);

  •Изследване на свързани пазари;

  •Идентифициране на перспективни пазарни ниши;

  •Конкурентен маркетинг;

  •Анализ на вътрешната среда;

  •Оценка на плана на маркетинга;

  •Изграждане на система за взаимоотношения с клиентите;

  •Анализ на жизнения цикъл на продуктите и услугите;

  •Позициониране на продукта;

  •Разработка и контрол на стимулиращи мероприятия.

  Финансов анализ

  Текущият финансов анализ е основата, на която може да вземате ефективни финансови решения, с фокус върху перспективите за развитие и повишаване ефективността на бизнеса.

  Услугата включва:

  • изследване на текущото финансовото състояние на бизнеса, оценка на общите и специфични тенденции в развитието му, анализ на финансовите резултати и коефициенти;

  • установяване на причините за текущи затруднения и идентифициране на възможни бъдещи финансови предизвикателства, за които навреме да се вземат мерки;

  • анализ на приходите и разходите, влиянието на различни фактори върху крайните финансови резултати, начина на ценообразуване, разпределението на печалбата по продукти;

  • предлагане на решения за оптимизиране на финансовото състояние на фирмата и подобряване на текущата отчетност на финансовите потоци с цел по-лесна проследимост.

  Анализ разходи-ползи

  Изготвен за целите на проекти в публичния сектор, в съответствие с изискванията на съответната програмата.