Финансирани сектори

  • Производство
  • Иновации и НИРД
  • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
  • Финансиране чрез дялов капитал, кредити и гаранции (финансови инструменти)
  • Услуги
  • Търговия
  • Туризъм и туристически обекти
  • Селско стопанство и преработка на селскостопански продукти
  • Горско стопанство и дървопреработване