Финансиращи програми на ЕС

 • Хоризонт 2020;

  Стартъпи и съществуващи предприятия с иновативни идеи могат да се възползват от възможностите, предлагани от най-голямата програма на ЕС, финансираща научноизследователска дейност и иновации- “Хоризонт 2020. Инструментът за МСП предоставя два безвъзмездни гранта за стимулиране растежа на компаниите. Във фаза 1, МСП получават безвъзмездна помощ в размер на 50 000 евро, за да извършат шестмесечно проучване на техния продукт, пазар, клиенти, конкуренти и финанси. Във фаза 2 предприятията могат да кандидатстват за суми между 500 000 и 2 500 000 евро за разширяване на бизнеса си в Европа и световен мащаб.
  Инструментът за МСП на “Хоризонт 2020” е изключително конкурентен и с много нисък процент успеваемост дори за фаза 1. Ето защо професионалната консултантска помощ е определяща за разработването на един успешен проект.

  Програма ЕВРОСТАРС

  ЕВРОСТАРС е изключително подходяща за компании, задвижвани от научноизследователска и развойна дейност, търсещи да комерсиализират своите иновации в консорциум с чуждестранни компании, включително и такива извън ЕС. Средният бюджет на един проект е 1,4 милиона евро, но консорциумите могат да кандидатстват за по-голямо финансиране. В резултат от изпълнението, проектите трябва да доведат до реализиране на иновация на пазара в рамките на до две години. Тази програма е по-малко известна от Хоризонт 2020 и има по-висок процент на успеваемост.

  Програма COSME 2014-2020

  Програма COSME е с общ бюджет от 2,3 млрд. евро за периода 2014 г. – 2020 г. В обхвата ѝ са 4 области на подпомагане, в т.ч:
  •Подобряване на достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
  •Подобряване на достъпа до пазари за МСП в световен мащаб;
  •Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
  •Насърчаване на предприемачеството.

  Творческа Европа

  С бюджет от 1,46 милиарда евро, програма “Творческа Европа” подпомага проекти в областта на културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изкуствата и др. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години програмата осигурява значителна подкрепа на културните и творческите индустрии- важни източници на трудова заетост и икономическо развитие. Частни фирми, неправителствени организации и консорциуми, работещи в областта на медиите, изкуствата и културата, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на своите проекти.

  Еразъм +

  “Еразъм +” е програма на ЕС, финансираща образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Тя е подходяща за университети и учебни заведения, като стимулира работа в мрежа и обмен на добри практики. Това включва подобряване на професионалните умения на техния персонал, изграждане на организационен капацитет и създаване на транснационални партньорства за сътрудничество.

  Други финансиращи програми на ЕС