BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“

 

Цел:     Насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, като по този начин да се допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

 

Краен срок : 16.09.2024 г. 16:30 ч.

Кой може да кандидатства:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Предприятия регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г;
 • Микро или малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заетo лицe;
 • Да отговарят на поне едно от следните изисквания /по подт. 1.1) до подт.1.3)/:

1.1.) Да са семейно предприятие (през поне част от 2023 г.  И към датата на подаване на проекта) съгласно следното определение:

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението (вкл. прокуристи и членове на управителни или надзорни органи)  на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието,

или

повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.

„Роднинска връзка” за целите на горното определение за „семейно предприятие”  е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (които са посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно: собственици/ лица, участващи в управлението/ лица, наети на трудов договор в предприятията), основани на брак, тези по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до трета степен, включително, както и роднинските връзки по сватовство – до втора степен, включително.

Не се считат за „семейни предприятия” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго юридическо лице и/или едноличен търговец, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а, и/или едноличен/ни търговец/и.

И/ИЛИ

1.2.) Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008  въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:

 • Печатна дейност (група 18.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 11, 18.12, 18.13, 18.14;
 • Възпроизвеждане на записани носители: 18.20;
 • Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност (група 58.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19;
 • Издаване на програмни продукти (група 58.2 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 21, 58.29;
 • Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания (група 59.1 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 11, 59.12, 59.13, 59.14;
 • Звукозаписване и издаване на музика: 20;
 • Създаване и излъчване на радиопрограми: 60.10;
 • Създаване и излъчване на телевизионни програми: 60.20;
 • Архитектурни и инженерни дейности: 71.11;
 • Рекламна дейност: 73.11;
 • Специализирани дейности в областта на дизайна: 74.10;
 • Дейности в областта на фотографията: 74.20;
 • Преводаческа дейност: 30;
 • Други образователни дейности: 52;
 • Артистична и творческа дейност (група 90.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.:01; 90.02; 90.03; 90.04;
 • Други дейности в областта на културата (група 91.0 съгласно КИД-2008), в т. ч.: 91.01; 02; 91.03;

И/ИЛИ

1.3.) Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик/ци  е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара

 

 • Кандидати, реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021г., 2022г. и 2023 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
  • Микропредприятие ≥ 30 000 лв. И ≤ 1 800 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 75 000 лв. И ≤ 7 200 000 лева

При определяне на нетните приходи от продажби ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г. – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 5.1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 5.2), по-горе,

ИЛИ

Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 5.3) по-горе.

 

Недопустими кандидати:

 • Семейни предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които попадат в следните сектори/раздели/кодове:

Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим за подкрепа по процедурата;

Сектор К – Финансови и застрахователни дейности;

Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R – Култура, спорт и развлечения;

– Код 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96 „Други персонални услуги” в Сектор S – Други дейности.

 • Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по предложението за изпълнение на инвестиция, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България както по настоящата процедура, така и по интервенция II.Г.3 „Инвестиции за  неселскостопански  дейности в селските райони” от СПРЗСР, в случай на одобрение и по двете мерки, има право да получи финансиране само по една от тях;
 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани със сектора на първично производство на селскостопански продукти, дейности за преработка и/или маркетинг на горски и селскостопански продукти, дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, както и преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • Предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 12) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, с изключение на производство на хляб, тестени и сладкарски изделия, независимо от мястото на осъществяване на инвестициите.

Допустими дейности и разходи:

 

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна):

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (ДМА и ДНА), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА , осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Допустими разходи за изпълнението на Дейност 1:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА , които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

ВАЖНО: При придобиване на специализиран/и софтуер/и посредством разработването му/им, следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

 

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

Допустими разходи за изпълнението на Дейност 2:

 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа в размер до 10 000 лв.

ВАЖНО: Създаденият онлайн магазин следва да се ползва/поддържа от предприятието за период от минимум 3 (три) години от извършване на окончателното плащане по проекта, като разходите за това са за сметка на бенефициента.

 

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна)

В рамките на Дейност 3 са допустими разходите за въвеждането на следните ИКТ системи/модули, в размер до 15 000 лв., за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);

3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;

3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);

3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);

3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

ВАЖНО: Въведените системи/модули следва да се ползват/поддържат от предприятието за период от минимум 3 (три) години от извършване на окончателното плащане по проекта, като разходите за това са за сметка на бенефициента.

 

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

Допустими са разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата в размер до 3 000 лв.

 

Бюджет:   117 514 155 лв.

 

Размер на помощта:

 

 • Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране: 15 000 лв.
 • Максимален размер на заявеното финансиране: 150 000 лв.

 

Допълнително, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 100 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
 • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

 

Интензитет на безвъзмездното финансиране:

 

 • Режим „минимална помощ (de minimis):
 • Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии – 75%;
 • Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите- 85%

 

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за БФП.