BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

Национален план за възстановяване и устойчивост

Програма за икономическа трансформация

Процедура на подбор на проекти

BG-RRP-3.004 – „Технологична модернизация“

 

Цел:    Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

 

Краен срок : 21.09 2022 г., 16:30 часа

 

Кой може да кандидатства:

 

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

 

 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл.3 и чл. 4 на ЗМСП, които имат приключени 2019-та, 2020-та и 2021-ва финансови години;

 

 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г. (НСМСП 2021-2027), както следва:

 

Сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), с изкл. на С12 Производство на тютюневи изделия и част от С10 „Производство на хранителни продукти” и код С11 „Производство на напитки”;

 

Други производства:

 • Е38 „Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали“
 • Е39 „Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци“

 

 Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания

 • J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика;
 • J60 Радио- и телевизионна дейност;
 • J61 Далекосъобщения;
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии;
 • J63 Информационни услуги;
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи;
 • M72 Научно-изследователска и развойна дейност
 • J58 Издателска дейност

 

 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години, както следва:

 

 • Микропредприятие : ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие: ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие: ≥ 3 000 000 лева;

 

и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва , както следва:

 

 • Микропредприятие : ≥ 52 000 лева
 • Малко предприятие: ≥ 187 000 лева
 • Средно предприятие: ≥ 750 000 лева;

 

За какво може да се кандидатства:

 

Дейности, насочени към придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги:

 

 • Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи;

 

 • Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
  • разходи за придобиване на специализиран софтуер;
  • разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи. ВАЖНО: Разходите по т. 2) не трябва да надвишават общо 50 000 лева. 

 

Бюджет:   260 000 000 лв.

 

Размер на помощта:

 

 • 50% интензитет на безвъзмездното финансиране. (За някои области в Югозападен район на планиране (NUTS-2) е предвиден по-нисък интензитет на БФП при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“)
 • Минимален размер на заявената БФП на предприятие: 35 000 лв.
 • Максимален размер на заявената БФП според категорията предприятие:
 • Микро предприятия: 180 000 лева;
 • Малки предприятия: 350 000 лева;
 • Средни предприятия: 700 000 лева.

 

Срок за изпълнение на проектите: 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за БФП.

За въпроси и допълнителна информация:

тел: 088 500 5839

e-mail:  eufunds@proekt.eu