BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Национален план за възстановяване и устойчивост

Програма за икономическа трансформация

Процедура

BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

 

Цел:     Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

 

Старт : м. януари 2023 г.

 

Кой може да кандидатства:
 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл.3 и чл. 4 на ЗМСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители), които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • Кандидати, реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
 • Микро предприятие ≥ 80 000 лева
 • Малко предприятие ≥ 187 000 лева
 • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева
 • Кандидатите следва да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008;

 

Недопустими кандидати:
 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • микропредприятия на територията на селски райони;
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти;
 • предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост- Раздел 10 и раздел 11, както следва:
– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81 „Производство на захар”;
– 10.83 „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02 „Производство на вина от грозде”;
– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06 „Производство на малц”.

 

За какво може да се кандидатства:
Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии)

 

Бюджет:   200 000 000 лв.
 

 

Размер на помощта:
 • 100% интензитет на безвъзмездното финансиране (при условията на режим „de minimis”)
 • Минимален размер на заявената БФП на предприятие: 100 000 лв.
 • Максимален размер на заявената БФП нa предприятие: 1 000 000 лв.

 

ВАЖНО: В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране  за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:
– за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
– за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

 

Интензитет на безвъзмездното финансиране:
Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране при режим „инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ е в зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:
 • Микро и малки предприятия на територията на цялата страна – 50%
 • Средни предприятия, извън Югозападен район – 50% (в Югозападен район – 45%)
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45% (в Югозападен район – 35%)
 

 

Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за БФП.